این نوع هواکش در چندین سایز و برای کاربردهای متنوع ایجاد شده است. مانند مواردی که فضا کم است و یا مناطقی است که رسیدن به آنها مشکل است.