برای برهم زدن هوا و یکنواخت سازی دما در آون تسترها