تهویه فضاهای مختلف، فضاهایی با رطوبت متوسط مانند استخر