تهویه فضاهای مختلف مانند موتورخانه ها، کاربردهای صنعتی و فضاهای تجاری