مناسب برای تهویه اتاق ها و آشپزخانه های کوچک و محیط های اداری