مناسب برای تهویه فضاهای مختلف مانند موتورخانه و فضاهای صنعتی می باشد