مناسب برای تهویه فضای داخل سالن های مرغداری، تهویه گلخانه ها، سالن های صنعتی و انبارها