مناسب برای فضاهایی مانند بین کانال و لوله است که نصب محدود دارند