مناسب برای نصب در فن کوویل های خانگی با ظرفیت هوادهی پایین تا متوسط