مناسب برای نصب در هواسازها و سیستم های تهویه مطبوع